fbpx

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van MODULOO (hierna te noemen: “Leverancier”).

1. Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier gedane aanbiedingen of met afnemers te sluiten overeenkomsten, onverschillig of zij mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen respectievelijk schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd, tenzij en zover daarvan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
- Algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, waarvan afnemer zich bedient, verbinden Leverancier nimmer, tenzij deze door Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk worden aanvaard.

2. Aanbiedingen, offertes en opdrachten

Alle aanbiedingen en offertes van Leverancier zijn vrijblijvend,zonder enige verplichting en gelden tot 4 weken na de datum van uitbrenging. Een overeenkomst tussen Leverancier en een afnemer komt pas dan tot stand nadat Leverancier de bestelling of opdracht van afnemer en eventuele bijzondere afspraken schriftelijk heeft aanvaard c.q. bevestigd, dan wel feitelijk door Leverancier met verzending van de te leveren zaken is aangevangen.
- Bij een verschil tussen de bestelling of opdracht van de afnemer en de schriftelijke bevestiging van Leverancier is uitsluitend deze bevestiging verbindend.
- Model-, specificatie- en prijswijzigingen ten opzichte van hetgeen in publicaties van Leverancier genoemd of ten opzichte van door Leverancier verstrekte monsters zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

3. Prijzen

De in aanbiedingen en publicaties van Leverancier genoemde prijzen zijn altijd inclusief BTW, tenzij anders vermeld.voor alle prijzen geldt levering vanaf magazijn.
BTW is altijd ten laste van de afnemer.

4. Levertijd

Opgegeven leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor Leverancier geen fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding kan afnemer jegens Leverancier geen enkele aanspraak maken op schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst vorderen.

5. Aanvaarding van de Goederen

De aanvaarding van goederen wordt beschouwd als gedaan bij levering.
Verkochte goederen worden noch teruggenomen noch geruild.

6. Betaling

Wij behouden ons het recht voor, een voorschot te eisen bij het aanvaarden van de bestelling en als voorwaarde van deze laatste.
Indien de koper de verzonden goederen niet aanneemt of de goederen in ons magazijn niet afhaalt,behouden wij ons het recht voor om de bestelling als vernietigd te beschouwen; in dit geval, wordt het bedrag van het voorschot beschouwt als schadevergoeding.
Alleen met schriftelijke toestemming van de leverancier is betaling met een betalingstermijn van 7 werkdagen mogelijk.

Betalingsvertraging

Indien de koper zich niet houd aan de in art.6 gestelde betalingstermijn, geldt:
- Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incasso van het door afnemer verschuldigde, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, zijn voor rekening van afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het factuurbedrag.
- Door afnemer gedane betalingen strekken steeds primair ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Bij facturen van gelijke datum geschiedt de betaling van elke factuur naar evenredigheid.

7. Eigendomsvoorbehoud

Alle door de Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier tot het moment dat afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot die zaken, de (daaraan) te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst, heeft voldaan.

8. Grondstoffen

Leverancier kan niet waarborgen dat een meubel nooit een lichte variatie van schakering voor wat betreft de houtvezelpanelen en houtsoort voor wat betreft de houten onderdelen of gelijkaardig materiaal zal vertonen. Dit omdat de fabrikant zich niet kan bevoorraden in grondstoffen van dezelfde herkomst.

9. Kwaliteit en garantie

Reclameringen ter zake van de geleverde zaken dienen door afnemer binnen 8 dagen na de feitelijke aflevering schriftelijk bij Leverancier te worden ingediend.
- Leverancier staat in voor redelijk gangbare kwaliteitseisen bij normaal gebruik van de door Leverancier geleverde zaken. Leverancier staat alleen in voor specifieke kwaliteitseisen of specifieke kwaliteitsnormen van geleverde zaken voor zover deze eisen of normen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor of namens Leverancier verstrekte adviezen, gegevens, berekeningen of andere opgaven ter zake het geleverde.
- Voor zover een klacht van afnemer met betrekking tot de kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen ter zake de geleverde zaken gegrond is, zal Leverancier, naar eigen keuze, het geleverde repareren of vervangen door een andere, gelijksoortige zaak.
- Leverancier is op geen enkele andere wijze dan in het vorige lid bedoeld aansprakelijk voor door afnemer, in welke vorm dan ook geleden schade, voor zover niet in strijd met enig geldend dwingende rechtelijke bepaling.
- Indien de overeenkomst strekt tot levering van zaken welke Leverancier van derden betrekt of betrokken heeft, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot datgene waarvoor die derde feitelijk jegens Leverancier aansprakelijk is of blijkt te zijn, in de vorm en in de mate waarin die derde zijn aansprakelijkheid uitdrukkelijk erkent. Deze bepaling vindt alleen toepassing, voor zover die toepassing voor afnemer gunstiger is dan toepassing van het in vorige leden gestelde.

10. Niet toerekenbare tekortkomingen (overmacht)

Leverancier is bevoegd harer keuze de overeenkomst met afnemer door middel van een schriftelijke mededeling aan afnemer ontbonden te verklaren dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, één en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, indien de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt of belemmerd ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt mede begrepen;
a. bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard dan ook, voor zover deze stoornis of onderbreking is ontstaan als gevolg van in redelijkheid niet aan Leverancier toe te rekenen omstandigheden;
b. Vertragende of te late toelevering door toeleverancier(s) van Leverancier;
c. Transportmoeilijkheden of transportbelemmering van welke aard dan ook, waardoor het transport naar of van de vestiging van het bedrijf van Leverancier wordt bemoeilijkt of belemmerd, voor zover deze moeilijkheden of belemmeringen krachtens verkeersopvattingen niet aan Leverancier zijn toe te rekenen.

11. Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Leverancier en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
- Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een overeenkomst of de totstandkoming daarvan met een afnemer zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Leverancier, tenzij afnemer binnen een maand nadat Leverancier schriftelijk een beroep op het onderhavige beding heeft gedaan kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Modulookasten levert alle onderdelen ook los. Latten, panelen, etc, etc. De meeste Moduloo onderdelen zijn compatible met merken die eenzelfde systeem leveren.

Mail of bel ons op 030 - 737 05 20 voor informatie waneer je graag éen of meerdere onderdelen wil voor jouw kast

Brochure met materialenkaart nu aanvragen